Disclaimer

Opgemerkt dient te worden dat deze test, net zoals alle op dit moment bekende testen die als doel hebben om een infectie met het virus SARS-CoV-2 op te sporen, geen 100% zekerheid garandeert ten aanzien van de testresultaten. Het testresultaat dient derhalve als indicatief te worden beschouwd, waarbij de test en bijbehorende testresultaten voor eigen rekening en risico komen van de geteste persoon.


Op grond van het bovenstaande begrijpt de te testen persoon dat westfrieseteststraat.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de testresultaten of eventuele conclusies die gebaseerd worden op de testresultaten.
De te testen persoon dient zelf de vijf dagen incubatietijd van het virus SARS-CoV-2 in acht te nemen.


De aansprakelijkheid van westfrieseteststraat.nl uit hoofde van deze test voor directe schade is derhalve beperkt tot de vergoeding die is betaald voor de test en westfrieseteststraat.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van claims voor gederfde inkomsten, gederfde winst en bedrijfsstaking.